Διαχείριση Έργου

Η besko προσφέρει υπηρεσίες project management, με υψηλές προδιαγραφές ανάλογες των απαιτήσεων του κάθε έργου.

Κατά τη διαχείριση έργου, η εταιρεία besko παρακολουθεί τις εργασίες σε όλα τα στάδια της εξέλιξης τους. Ελέγχει το πρόγραμμα υπηρεσιών και καθορίζει τους οικονομικούς στόχους. Η κύρια πρόκληση της διαχείρισης ενός έργου είναι η επίτευξη όλων των στόχων χωρίς να παραβούμε τους περιορισμούς που ορίζει ο πελάτης αλλά και η αγορά. Αυτά τα δεδομένα συνήθως περιγράφονται σε ένα εγχειρίδιο, το οποίο δημιουργείται κατά την έναρξη της ανάθεσης. Η δευτερευούσης σημασίας  (αλλά και πιο φιλόδοξη) πρόκληση είναι η βελτιστοποίηση της κατανομής των αναγκαίων εισροών και η ένταξή τους για την κάλυψη προκαθορισμένων στόχων.

Ως διαχειριστές του έργου οργανώνουμε τους πόρους, προσαρμόζουμε το χρονοδιάγραμμα, καθορίζουμε τους προϋπολογισμούς και ορίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας ώστε να επιλύουμε τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν. Η besko αποσαφηνίζει το στόχο του έργου και με τον ορθό προγραμματισμό σε συνεργασία με τον πελάτη (τον τελικό χρήστη). Καθορίζεται ο στόχος και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών επιτυγχάνουμε τη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος.

 

Η besko κατά τη διαχείριση έργου (project management) λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα:

Χρήση πόρων
Προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος
Θέματα προϋπολογισμού
Διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων
Επικοινωνία με τον πελάτη
Επίλυση Τεχνικών προβλημάτων
Έλεγχο Έργου

Άλλες Υπηρεσίες